La historia de Jonás

Yủan-- na te ni cachi Jonás iiin-de jinåhande. Tiin ruu jináhan-r.. te scana-ró rúū nuū mar. Te mar, ná júcuini. Chi má ári jini-ri jā múū cứu jā ni chaā ticachã xáān ...
906KB Größe 2 Downloads 1 vistas