historial esportiu historial deportivo - Conselleria d' Educació ...

14 feb. 2017 - DE ESPAÑA. Categoria sènior llocs 1er. - 16è / Categoría senior, puestos 1º - 16º. Categoria inferior a la sènior (+17 anys) llocs 1er – 3er ...
96KB Größe 11 Downloads 138 vistas
MP030207

HISTORIAL ESPORTIU HISTORIAL DEPORTIVO

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

B

CLUB TEMP. 15/16

NOM / NOMBRE

CLUB TEMP. 16/17

RESULTATS OBTINGUTS DES DE L'01/01/2016 FINS LA DATA DE FI DE TERMINI PER A LES SOL·LICITUDS RESULTADOS OBTENIDOS DESDE EL 01/01/2016 HASTA LA FECHA DE FIN DE PLAZO PARA LAS SOLICITUDES COMPETICIÓ / COMPETICIÓN (1)

SEU / SEDE

DATA (2) FECHA (2)

CLASSIFICACIÓ (3) CLASIFICACIÓN (3)

PROVA/MODALITAT PRUEBA/MODALIDAD

Última edició dels JJOO-JJPP / Última edición de los JJOO-JJPP Categoria sènior llocs 1er - 16è / Categoría senior puestos 1º - 16º CAMPIONAT DEL MÓN CAMPEONATO DEL MUNDO

Categoria inferior sènior (+17 anys) llocs 1er - 8è / Categoría inferior senior (+17 años) puestos 1º - 8º Altres resultats Otros resultados

Sènior / Senior Inferior a sènior (+17 anys) / Inferior a senior (+17 años) Categoria sènior llocs 1er - 8è / Categoría senior puestos 1º - 8º

CAMPIONAT D'ESPANYA CAMPEONATO DE ESPAÑA

Categoria inferior a sènior (+17 anys) llocs 1er - 4t / Categoría inferior a senior (+17 años) puestos 1º - 4º Altres resultats Otros resultados

Sènior / Senior Inferior a sènior (+17 anys) / Inferior a senior (+17 años) Categoria sènior llocs 1er. - 16è / Categoría senior, puestos 1º - 16º

Categoria inferior a la sènior (+17 anys) llocs 1er – 3er prova “no olímpica” Categoría inferior a la senior (+17 años) puestos 1º - 3º prueba “no olímpica” Categoria inferior a la sènior (+17 anys) llocs 1er – 6è prova “olímpica o paralímpica” Categoría inferior a la senior (+17 años) puestos 1º - 6º prueba “olímpica o paralímpica”

Resultats en altres campionats internacionals amb la selecció en categories de +17 anys Resultado en otros campeonatos internacionales con la selección en categorías de +17 años

C

CERTIFICAT (DADES DEL/DE LA PRESIDENT/A DE LA FEDERACIÓ) CERTIFICADO (DATOS DEL/DE LA PRESIDENTE/A DE LA FEDERACIÓN)

COGNOMS / APELLIDOS

FEDERACIÓ / FEDERACIÓN

NOM / NOMBRE

, El/la president/a de la Federació autonòmica / El/la presidente/a de la Federación autonómica

d

DIN - A4

Certifica que l'esportista té llicència per aquesta federació i que les dades reflectides en el present document són certes. En el cas d'esports col·lectius, l'esportista ha sigut titular en més del 50% d'encontres amb l'equip que participà en la competició assenyalada. Certifica que el/la deportista tiene licencia por esta federación y que los datos reflejados en el presente documento son ciertos. En el caso de deportes colectivos, el/la deportista fue titular en más del 50% de encuentros con el equipo que participó en la competición señalada.

de

Segell de la Federació autonòmica / Sello de la Federación autonómica

Firma: (1) En modalitats individuals, no es valoraran resultats en categories que no hagen registrat una participació mínima de 16 participants, sempre que no es tracte de fases finals per a les quals ja s'hagen classificat. En modalitats d'esport col·lectiu es consideren resultats amb el club i per seleccions, sempre que hagen registrat en eixa categoria una participació mínima de 12 equips o seleccions participants. Tindran la consideració de campionats del Món atenent a la seua singularitat els tornejos de Masters i Gran Eslam en tennis, i el Tour de França, Gir d'Itàlia i Volta a Espanya en ciclisme. (2): Indicar dia o dies, mes i any. (3): Es puntuarà el millor resultat obtingut per campionat i any.

IA - 15041 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

CAMPEONATO DE EUROPA

CJAAPP - IAC

CAMPIONAT D'EUROPA

(1) En Modalidades individuales, no se valorarán resultados en categorías que no hayan registrado una participación mínima de 16 participantes, siempre que no se trate de fases finales para las que ya se hayan clasificado. En modalidades de deporte colectivo se consideran resultados con el club y por selecciones, siempre que hayan registrado en esa categoría una participación mínima de 12 equipos o selecciones participantes. Tendrán la consideración de Campeonatos del Mundo atendiendo a su singularidad los torneos de Masters y Gran Slam en tenis, y el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España en ciclismo. (2) Indicar día o días, mes y año. (3) Se puntuará el mejor resultado obtenido por campeonato y año.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

14/02/17

MP030207

HISTORIAL ESPORTIU HISTORIAL DEPORTIVO

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

B

CLUB TEMP. 15/16

NOM / NOMBRE

CLUB TEMP. 16/17

RESULTATS OBTINGUTS DES DE L'01/01/2016 FINS LA DATA DE FI DE TERMINI PER A LES SOL·LICITUDS RESULTADOS OBTENIDOS DESDE EL 01/01/2016 HASTA LA FECHA DE FIN DE PLAZO PARA LAS SOLICITUDES COMPETICIÓ / COMPETICIÓN (1)

SEU / SEDE

DATA (2) FECHA (2)

CLASSIFICACIÓ (3) CLASIFICACIÓN (3)

PROVA/MODALITAT PRUEBA/MODALIDAD

Última edició dels JJOO-JJPP / Última edición de los JJOO-JJPP Categoria sènior llocs 1er - 16è / Categoría senior puestos 1º - 16º CAMPIONAT DEL MÓN CAMPEONATO DEL MUNDO

Categoria inferior sènior (+17 anys) llocs 1er - 8è / Categoría inferior senior (+17 años) puestos 1º - 8º Altres resultats Otros resultados

Sènior / Senior Inferior a sènior (+17 anys) / Inferior a senior (+17 años) Categoria sènior llocs 1er - 8è / Categoría senior puestos 1º - 8º

CAMPIONAT D'ESPANYA CAMPEONATO DE ESPAÑA

Categoria inferior a sènior (+17 anys) llocs 1er - 4t / Categoría inferior a senior (+17 años) puestos 1º - 4º Altres resultats Otros resultados

Sènior / Senior Inferior a sènior (+17 anys) / Inferior a senior (+17 años) Categoria sènior llocs 1er. - 16è / Categoría senior, puestos 1º - 16º

Categoria inferior a la sènior (+17 anys) llocs 1er – 3er prova “no olímpica” Categoría inferior a la senior (+17 años) puestos 1º - 3º prueba “no olímpica” Categoria inferior a la sènior (+17 anys) llocs 1er – 6è prova “olímpica o paralímpica” Categoría inferior a la senior (+17 años) puestos 1º - 6º prueba “olímpica o paralímpica”

CJAAPP - IAC

CAMPEONATO DE EUROPA

Resultats en altres campionats internacionals amb la selecció en categories de +17 anys Resultado en otros campeonatos internacionales con la selección en categorías de +17 años

C

CERTIFICAT (DADES DEL/DE LA PRESIDENT/A DE LA FEDERACIÓ) CERTIFICADO (DATOS DEL/DE LA PRESIDENTE/A DE LA FEDERACIÓN)

COGNOMS / APELLIDOS

FEDERACIÓ / FEDERACIÓN

NOM / NOMBRE

, El/la president/a de la Federació autonòmica / El/la presidente/a de la Federación autonómica

d

DIN - A4

Certifica que l'esportista té llicència per aquesta federació i que les dades reflectides en el present document són certes. En el cas d'esports col·lectius, l'esportista ha sigut titular en més del 50% d'encontres amb l'equip que participà en la competició assenyalada. Certifica que el/la deportista tiene licencia por esta federación y que los datos reflejados en el presente documento son ciertos. En el caso de deportes colectivos, el/la deportista fue titular en más del 50% de encuentros con el equipo que participó en la competición señalada.

de

Segell de la Federació autonòmica / Sello de la Federación autonómica

Firma: (1) En modalitats individuals, no es valoraran resultats en categories que no hagen registrat una participació mínima de 16 participants, sempre que no es tracte de fases finals per a les quals ja s'hagen classificat. En modalitats d'esport col·lectiu es consideren resultats amb el club i per seleccions, sempre que hagen registrat en eixa categoria una participació mínima de 12 equips o seleccions participants. Tindran la consideració de campionats del Món atenent a la seua singularitat els tornejos de Masters i Gran Eslam en tennis, i el Tour de França, Gir d'Itàlia i Volta a Espanya en ciclisme. (2): Indicar dia o dies, mes i any. (3): Es puntuarà el millor resultat obtingut per campionat i any.

IA - 15041 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

CAMPIONAT D'EUROPA

(1) En Modalidades individuales, no se valorarán resultados en categorías que no hayan registrado una participación mínima de 16 participantes, siempre que no se trate de fases finales para las que ya se hayan clasificado. En modalidades de deporte colectivo se consideran resultados con el club y por selecciones, siempre que hayan registrado en esa categoría una participación mínima de 12 equipos o selecciones participantes. Tendrán la consideración de Campeonatos del Mundo atendiendo a su singularidad los torneos de Masters y Gran Slam en tenis, y el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España en ciclismo. (2) Indicar día o días, mes y año. (3) Se puntuará el mejor resultado obtenido por campeonato y año.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

14/02/17